മഴ

​മഴ മണ്ണിനെ തൊടുമ്പോ പൊകഞ്ഞ് പൊന്തുന്ന ആ പ്രത്യേക മണോണ്ടല്ലോ, അതൊരു പെർഫ്യൂമിനും തരാൻ പറ്റൂല.

Advertisements

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: